top of page

Algemene gebruikersvoorwaarden

Deze website wordt aan u beschikbaar gesteld door codeGorilla. codeGorilla Group bv is statutair gevestigd te Groningen en houdt kantoor te Laan Corpus den Hoorn 106. codeGorilla is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer.

Door gebruik te maken van de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden. codeGorilla behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de Gebruikersvoorwaarden, onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan codeGorilla of haar licentiegevers. codeGorilla verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de Gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die codeGorilla via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van codeGorilla, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan codeGorilla er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan codeGorilla instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. codeGorilla sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet op grove schuld van codeGorilla.

codeGorilla is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt codeGorilla zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. codeGorilla is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die codeGorilla, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Onverminderd haar overige rechten behoudt codeGorilla zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de Gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens codeGorilla of derden
 
Copyright 2023 codeGorilla

bottom of page