top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Werking sfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,opdrachten en overige overeenkomsten tussen codeGorilla en de opdrachtgever betreffende diensten van codeGorilla, een en ander voor zover deze voorwaarden naar hun aard en inhoud toepasbaar zijn op de betreffende dienst.
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door codeGorilla uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk door codeGorilla bevestigd of schriftelijk met codeGorilla overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de opdracht(en) of overige overeenkomst(en), waarop zij van toepassing zijn verklaard.

 
Artikel 2: Definities
aanbiedingen: alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming van opdrachten of overige (raam)overeenkomsten, waaronder voorstellen, offertes en prijsopgaven;
arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat of medewerker: een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en kandidaat of medewerker, dan wel: 

  • een ambtelijke aanstelling van de kandidaat of medewerker bij de opdrachtgever; 

  • de inhuur van de kandidaat of medewerker door de opdrachtgever via een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);

  • een arbeidsverhouding tussen de kandidaat of medewerker met een door opdrachtgever aangewezen of met hem in een groep verbonden derde. Een en ander ongeacht de aard van het door de kandidaat of medewerker te verrichten werk;

dienst(en): de dienstverlening van codeGorilla gericht op de terbeschikkingstelling van medewerkers, werving en selectie en de daarmee samenhangende dienstverlening;
kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door codeGorilla aan de opdrachtgever is voorgesteld, althans met wie de opdrachtgever via codeGorilla in contact is gekomen met het oog op ofwel het aangaan van een arbeidsverhouding met die kandidaat ofwel de terbeschikkingstelling van die persoon aan de opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde;
opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie codeGorilla een opdracht of overige overeenkomst aangaat dan wel aan wie codeGorilla een aanbieding doet;
tarief: het door de opdrachtgever aan codeGorilla verschuldigde tarief voor de op grond van de opdracht verrichte of te verrichten dienst, exclusief BTW;
 
Artikel 3: Werving en selectie gericht op arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat
Elke opdracht tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat eindigt van rechtswege op het moment dat de opdrachtgever aangeeft een arbeidsverhouding aan te (zullen) gaan met een kandidaat.


De opdrachtgever en de kandidaat beslissen of en zo ja, onder welke voorwaarden zij een arbeidsverhouding wensen aan te gaan en in stand wensen te houden.


De opdrachtgever is voor de werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen hem en de kandidaat het in de opdracht (bevestiging) vermelde tarief aan codeGorilla verschuldigd. Bij gebreke van de vermelding van een tarief in de opdracht (bevestiging) is de  opdrachtgever de in de aanbieding van codeGorilla vermelde vergoeding verschuldigd. Is ook in de aanbieding geen tarief vermeld, dan bedraagt het tarief 25 % van het voor de functie van de kandidaat bij een voltijds dienstverband geldende jaarsalaris inclusief vakantietoeslag. Indien aan codeGorilla geen salaris is doorgegeven, zal codeGorilla een arbeidsmarkt conform jaarsalaris vaststellen op basis van de bij codeGorilla bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt.


Tenzij anders overeengekomen is het tarief alleen verschuldigd, indien de opdrachtgever of een door deze aangewezen derde daadwerkelijk een arbeidsverhouding aangaat met een kandidaat die door codeGorilla is voorgesteld of waarmee de opdrachtgever anderszins via codeGorilla in contact is gekomen. Het tarief is ook verschuldigd, indien de kandidaat in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, en later alsnog wordt aangenomen.


Het tarief is inclusief de kosten van de door codeGorilla gebruikelijk ingezette wervingsmiddelen en -activiteiten. Het tarief is exclusief de kosten, verbonden aan aanvullende - in overleg met de opdrachtgever toegepaste wervingsmiddelen of -activiteiten alsmede door de kandidaat in verband met de selectieprocedure gemaakte reis- en/of verblijfskosten. Deze kosten worden separaat en onafhankelijk van de uitkomst van de bemiddeling in rekening gebracht, ook indien de opdrachtgever de opdracht opzegt of intrekt zonder dat hij een arbeidsverhouding is aangegaan met een door codeGorilla voorgestelde kandidaat.


Tenzij anders overeengekomen wordt het tarief in rekening gebracht, zodra de opdrachtgever heeft aangegeven een arbeidsverhouding aan te (zullen) gaan met een door codeGorilla voorgestelde kandidaat of zodra aan codeGorilla bekend is geworden dat de opdrachtgever een arbeidsverhouding met een kandidaat zal aangaan of is aangegaan.
Indien een (potentiële) opdrachtgever via codeGorilla in contact is gekomen met een kandidaat (bijvoorbeeld doordat deze door codeGorilla aan hem is voorgesteld met het oog op de terbeschikkingstelling van die kandidaat aan of de totstandkoming van een arbeidsverhouding met die opdrachtgever) en de opdrachtgever of een aan hem gelieerde derde een arbeidsverhouding met die kandidaat aangaat binnen 6 maanden nadat het contact tot stand is gekomen, wordt de (potentiële) opdrachtgever geacht een opdracht tot werving en selectie als bedoeld in dit artikel te zijn aangegaan met codeGorilla en is hij het in lid 3 genoemde tarief aan codeGorilla verschuldigd.

 
 
Copyright 2023 codeGorilla

bottom of page